ဒဂုန္ေရႊမွ်ား၏ အေတြးအျမင္

မိန္းမတို႔မည္သည္မွာ အေတာ္အတန္ ေမတၱာသက္ေရာက္ျပီီး ျဖစ္ေသာသူ တေယာက္ပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း အက်ပ္ကိုင္ျခင္းကို မၾကိဳက္ မႏွစ္သက္ၾကေခ်။

ဒဂုန္ေရႊမွ်ား

0 comments:

Post a Comment