ပီမိုးႏွင္း၏ အေတြးအျမင္

ၾကီးပြားျခင္း ႏွင့္ က်န္းမာျခင္း၏ ရန္သူၾကီးကား ပူပန္ စိတ္ေသာကမ်ားျခင္းပင္ ျဖစ္ေလသည္။

ပီမိုးႏွင္း

0 comments:

Post a Comment