ဖီလဒင္၏ အေတြးအျမင္

ဆင္ရဲ႔ ဒုကၡေရာက္ျခင္းသည္ မွတ္ေက်ာက္ႏွင့္ အလားသ႑န္တူ၏ ၊ ဆင္းရဲ ဒုကၡ မေရာက္ဘူးပဲလွ်က္ ထိုသူ၏ ရုိးေျဖာင့္ျခင္း မရုိးေျဖာင့္ျခင္းကို မသိႏူိင္။

ဖီလဒင္
read more »

ျမိဳ႔မေမာင္၏ အေတြးအျမင္

အလုပ္သည္ လုပ္တတ္ေသာ သူကိုေစာင့္၏ ၊ လုပ္တတ္ေသာ သူ လာလွ်င္ လုပ္တိုင္း ခံ၏ ၊ မလုပ္တတ္ေသာသူ လာလွ်င္ ထိုသူကို ျပန္၍ စမ္းတတ္၏။


ျမိဳ႔မေမာင္
read more »

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ အေတြးအျမင္

အမ်ားအားျဖင့္ စင္ျမင့္ေပၚသို႔ တက္္ျပီး အားက်ယ္က်ယ္ ေအာ္ ဟိုဆဲ သည္ဆဲ ဆိုလွ်င္ ႏိုင္ငံေရးဟု ထင္၏၊ ဤအရာမ်ိဳးကား ႏိုင္ငံေရး မဟုတ္ လူျပိန္းၾကိဳက္ လူေပါစား အလုပ္မ်ိဳးသာျဖစ္၏။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း
read more »

နပိုလ်ံ၏ အေတြးအျမင္

တိုင္းျပည္တျပည္၍ ေနာင္လာ ေနာင္သားမ်ားတို႔၏ ၾကီးပြား ထြန္းကားေရးမွာ မိခင္ေကာင္းမ်ားထက္ အျခားမည္သည့္ အရာကမွ် အေရးတၾကီး လိုအပ္သည္ မဟုတ္။


နပိုလ်ံ
read more »