ရွယ္ရီဒန္၏ အေတြးအျမင္

သတင္းစာမ်ားသည္ လူတို႔အား ေကာင္းက်ိဳး ဆိုးက်ိဳးကို အမ်ားဆံုး ဖန္တီး၍ ေပးေသာ စက္ယႏၱရားၾကီးမ်ားပင္ ျဖစ္ေလသည္။

ရွယ္ရီဒန္

0 comments:

Post a Comment