နပိုလ်ံ၏ အေတြးအျမင္

ကြ်ႏု္ပ္၏  ေအာင္ျမင္ျခင္း အားလံုး၌ ကြ်ႏု္ပ္ မိန္းမ၏ အေထာက္အပံ့ကား တ၀က္ပါ၀င္၏ ။

နပိုလ်ံ

0 comments:

Post a Comment