ကားလ္မာ့ကၡစ္၏ အေတြးအျမင္

အခြင့္အေရးကို လက္ရ သိမ္းပိုက္ထားသူတို႔မွာ အခ်င္းမ်ားကာ တုိက္ခိုက္ျခင္း မျပဳေသးသမွ် မိမိတို႔၏ ပိုင္ဆိုင္မႈကို မစြန္႔လႊတ္ၾကေခ်။

ကားလ္မာ့ကၡစ္

read more »