ဂလပ္စဂိုျမိဳ႔ ပုလိပ္မင္းၾကီး၏ အေတြးအျမင္

အိမ္ငယ္ငယ္ႏွင့္ ရႈပ္ရႈပ္ ေထြးေထြး ေနၾကေသာ ဆင္းရဲသား ရပ္ကြက္မ်ားတြင္ ေသာက္စားမူးယစ္ေသာအေလ့ႏွင့္ စိတ္ထားယုတ္ညံ့ အက်င့္ ေဖါက္ျပားတတ္ေသာ အေလ့တို႔သည္ မ်ားျပားတတ္ၾက၏ ။

ဂလပ္စဂိုျမိဳ႔ ပုလိပ္မင္းၾကီး

0 comments:

Post a Comment