၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးႏု၏ အေတြးအျမင္

ဤေလာကၾကီးတြင္ ေစတနာေကာင္းႏွင့္ခ်ည္း အလုပ္ လုပ္တိုင္း မရေပ ၊ဘုရားရွင္သည္ ပင္လွ်င္ တရားေရေအး တိုက္ေကြ်းရာ၌ ေစတနာေကာင္းကိုသာ မယံုစားပဲ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးကို အသံုးခ်ဘူးသည္မွာ သာဓကဇာတ္၀တၳဳမ်ား အထင္အရွား ရွိခဲ့ပါေပသည္ ။

၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးႏု

0 comments:

Post a Comment