ဖီလဒင္၏ အေတြးအျမင္

ဆင္ရဲ႔ ဒုကၡေရာက္ျခင္းသည္ မွတ္ေက်ာက္ႏွင့္ အလားသ႑န္တူ၏ ၊ ဆင္းရဲ ဒုကၡ မေရာက္ဘူးပဲလွ်က္ ထိုသူ၏ ရုိးေျဖာင့္ျခင္း မရုိးေျဖာင့္ျခင္းကို မသိႏူိင္။

ဖီလဒင္

0 comments:

Post a Comment