နပိုလ်ံ၏ အေတြးအျမင္

တိုင္းျပည္တျပည္၍ ေနာင္လာ ေနာင္သားမ်ားတို႔၏ ၾကီးပြား ထြန္းကားေရးမွာ မိခင္ေကာင္းမ်ားထက္ အျခားမည္သည့္ အရာကမွ် အေရးတၾကီး လိုအပ္သည္ မဟုတ္။


နပိုလ်ံ

0 comments:

Post a Comment