ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ အေတြးအျမင္

အမ်ားအားျဖင့္ စင္ျမင့္ေပၚသို႔ တက္္ျပီး အားက်ယ္က်ယ္ ေအာ္ ဟိုဆဲ သည္ဆဲ ဆိုလွ်င္ ႏိုင္ငံေရးဟု ထင္၏၊ ဤအရာမ်ိဳးကား ႏိုင္ငံေရး မဟုတ္ လူျပိန္းၾကိဳက္ လူေပါစား အလုပ္မ်ိဳးသာျဖစ္၏။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း

0 comments:

Post a Comment