ျမိဳ႔မေမာင္၏ အေတြးအျမင္

အလုပ္သည္ လုပ္တတ္ေသာ သူကိုေစာင့္၏ ၊ လုပ္တတ္ေသာ သူ လာလွ်င္ လုပ္တိုင္း ခံ၏ ၊ မလုပ္တတ္ေသာသူ လာလွ်င္ ထိုသူကို ျပန္၍ စမ္းတတ္၏။


ျမိဳ႔မေမာင္

0 comments:

Post a Comment